2006/Oct/16

ไ ม่ ต้ อ ง รู้ ว่ า เ ร า ค บ กั น แ บ บ ไ ห น

ใ ค ร . . อ า จ จ ะ ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ว่ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ ร า
นั้ น มั น เ ป็ น เ ช่ น ไ ร
แ ล ะ ใ ค ร . . อ า จ จ ะ เ ข้ า ใ จ ผิ ด
แ ล ะ ค ง คิ ด ไ ปแ ล ะ ค ง เ ข้ า ใ จ ต า ม ที่ เ ห็ น

ค ง . . มี เ พี ย ง เ ร า ส อ ง ค น
ท่ า ม ก ล า ง ห มู่ ด า ว ม า ก ม า ย
ที่ รู้ กั น ใ น ใ จ

มั น จำ เ ป็ น ด้ ว ย ห รื อ ที่ ต้ อ ง อ ยู่ ใ น ก ฏ เ ก ณ ฑ์
ที่ ใ ค ร บ า ง ค น กำ ห น ด ว่ า รั ก เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร

ไ ม่ ต้ อ ง รู้ ว่ า เ ร า ค บ กั น แ บ บ ไ ห น
ไ ม่ อ า จ ห า คำ คำ ไ ห น ม า เ พื่ อ อ ธิ บ า ย
ไ ม่ ต้ อ ง รั ก เ ห มื อ น ค น รั ก ก็ สุ ข หั ว . . ใ จ
เ พี ย ง แ ค่ เ ร า เ ข้ า ใ จ ก็ เ ห นื อ คำ อื่ น ใ ด ใ น โ ล ก นี้

. . . . . . . . . . . . . .


ไม่จำเป็นที่เราต้องคบกันแบบใคร
เพียงแค่เราเข้าใจ ว่ามีเราใครคอยห่วงใย และเราก็ ห่วงเค้ามาก


" อ้วนเป็นส่วนนหนึ่งในชีวิตเต๋า "

" เต๋าก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเหมือนกัน "ความห่วงใยกัน ความผูกพัน รู้สึกดีให้กัน ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา

มันคงมากเกินกว่าคำว่ารัก

อนาคตของเรา ใครจะมีคนรัก หรือตัวจริง ก่อนกัน ... ฉันไม่รู้

รู้เพียงว่า วันนี้ฉันมีเธอ ที่คอยห่วงใย และใส่ใจ

แค่นี้มันก็เพียงพอแล้ว

สุ ข ใ จ. . . อยู่กันอย่างนี้นานๆ นะเธอ . . .edit @ 2006/10/17 00:49:19

Comment

Comment:

Tweet


สวัสดีครับ....
ยินดีกับความรัก
และขอให้มีความสุขในทุก ๆ วันนะครับ
#7 by Winnie The Pat At 2006-10-18 11:19,
รู้นะ ว่าอยากรู้

แต่ไม่รู้ ก็ดีแล้ว

บางเรื่องอึมครึม

ค่อยๆเผยความจริงทีละนิด

จนกว่าจะถึงหน้าสุดท้าย

มมีความสุขนานๆนะ
#6 by a tell of wind At 2006-10-17 21:19,
เย้ๆป๋าใจดีที่สุด ลงเพลงได้แร้ววววววววววววววว
#5 by ☺ J a i k O ☺ At 2006-10-17 01:42,
โฮ่ๆๆๆ อยากรู้วิธีทำ ถามในเอ็มมาม๊ะ สีแสบสันดีทีเดียว อิๆ
#4 by JDK (124.120.79.205) At 2006-10-17 00:13,
เขาถึงได้บอกว่า "รัก ไม่มีรูปแบบ" ไงครับ บางทีสุขบ้าง เศร้าบ้างมันก็อารมณ์รักทั้งนั้น บางทีอารมณ์เหล่านั้น ถึงจะมีเศร้า มีเหงา แต่มันก็ถือเป็นอารมณ์ที่บางคนไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสกับมันเลย
#3 by HyPeR MonKeY At 2006-10-16 22:51,
ธีมใหม่น่ารักจัง รูปพี่ในเฮดก็น่ารัก

เอาน่า...ตอนนี้มีคนให้เรารักก็สุขใจละงับ

เอาใจช่วยฮับ เหอๆ
#2 by แม่มด At 2006-10-16 21:53,
ม่ายมีครายจายดีบอกวิธีลงเพลงเลยอ่ะ แงแงแง อยากลงเพลงนี้จัง หงิ๋งๆ

วันนี้ใช้ ธีมใหม่ . . ..
#1 by ☺ J a i k O ☺ At 2006-10-16 21:40,